Spamassassin custom rule regex

deniss

New member
Joined
Jan 18, 2021
Messages
1
Hi I have custom rules and one of regexes doesn't capture specific spam message. Can somebody help and tell why?..
Testing with this tool https://regex101.com/ and it's working

Rule:

rawbody GARBAGE /(.*dost.*doros.*antywirus.*film.*bitcoin.*godzin.*|.*firebasestorage.googleapis.com.*|.*incoming.*mails.*were.*blocked.*|.*<span style=\"font-size: 0.1px;\">.*|.*account.*infected.*|.*video.*porn.*|.*deposit.*bitcoin.*|.*bitcoin.*wallet.*)/si
score GARBAGE 10

Message part:

Cze&#347;&#263;! Niestety, mam dla Ciebie z&#322;e wiadomo&#347;ci. =
Par&#281; miesi&#281;cy temu zdoby&#322;em dost&#281;p do =
urz&#261;dzenia, kt&#243;rego u&#380;ywasz do przegl&#261;dania =
internetu.Od tego czasu monitorowa&#322;em Twoj&#261; =
aktywno&#347;&#263; internetow&#261;. Jako regularny odwiedzaj&#261;cy =
stron dla doros&#322;ych, mog&#281; potwierdzi&#263;, &#380;e ty =
jeste&#347; za to odpowiedzialny.M&#243;wi&#261;c wprost, strony, =
kt&#243;re odwiedzasz, da&#322;y mi dost&#281;p do Twoich danych. =
Za&#322;adowa&#322;em Trojana w baz&#281; Twoich driver&#243;w, =
kt&#243;ry uaktualnia swoj&#261; sygnatur&#281; par&#281; razy dziennie, =
co sprawia, &#380;e antywirus nie jest w stanie go wykry&#263;.Na =
dodatek daje mi on dost&#281;p do Twojej kamery i mikrofonu.Co =
wi&#281;cej, zapisa&#322;em wszystkie dane, w tym zdj&#281;cia, media =
spo&#322;eczno&#347;ciowe, czaty i kontakty. Ostatnio wpad&#322;em na =
zajebisty pomys&#322; stworzenia filmu, gdzie dochodzisz w jednej =
cz&#281;&#347;ci ekranu, gdy w drugiej jednocze&#347;nie odtwarza =
si&#281; film, kt&#243;ry ogl&#261;da&#322;e&#347;. To by&#322;o =
&#347;mieszne!B&#261;d&#378; spokojny, &#380;e z =
&#322;atwo&#347;ci&#261; mog&#281; wys&#322;a&#263; ten film do =
wszystkich Twoich kontakt&#243;w paroma klikami, zak&#322;adam, &#380;e =
wola&#322;by&#347; unikn&#261;&#263; takiego scenariusza. Maj&#261;c to =
na uwadze, taka jest moja propozycja:prze&#347;lij =
r&#243;wnowarto&#347;&#263; 5000 Z&#322; na m&#243;j portfel Bitcoin, a =
zapomn&#281; o ca&#322;ej sprawie. Usun&#281; r&#243;wnie&#380; =
wszystkie dane i filmy na zawsze. Wed&#322;ug mnie to do&#347;&#263; =
umiarkowana cena za moj&#261; prac&#281;. Mo&#380;esz zorientowa&#263; =
si&#281;, jak kupi&#263; Bitcoiny za pomoc&#261; wyszukiwarek Google, =
czy Bing, sam zobaczysz, &#380;e nie jest to a&#380; tak trudne. =
M&#243;j portfel Bitcoin (BTC): 13eXAoFDMQMV9GrjuJJRaHFXBbRnTWrVm2 Masz =
48 godzin na odpowied&#378;, powiniene&#347; pami&#281;ta&#263; o tym, =
&#380;e: Nie ma sensu mi odpowiada&#263; &#8212; adres zosta&#322; =
wygenerowany automatycznie.Nie ma sensu narzeka&#263;, poniewa&#380; =
wiadomo&#347;&#263; wraz z portfelem Bitcoin nie mog&#261; by&#263; =
namierzone. Wszystko zosta&#322;o precyzyjnie zaplanowane. Je&#347;li =
wykryj&#281;, &#380;e powiedzia&#322;e&#347; komu&#347; o tym =
li&#347;cie &#8211; film natychmiast zostanie udost&#281;pniony, a Twoje =
kontakty otrzymaj&#261; go jako pierwsze. Nast&#281;pnie film zostanie =
opublikowany w sieci!P.S. Czas odliczania si&#281; rozpocznie, gdy =
otworzysz ten list. (Program ma wbudowany zegar).Powodzenia i =
uwa&#380;aj na siebie! Mia&#322;e&#347; pecha, nast&#281;pnym razem =
b&#261;d&#378; ostro&#380;niejszy.
 
Top